หลักสูตร IDEA รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว

ต้งแต่วันนี้เป็นต้นไป-16 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการรับสมัครภายใน 21 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาเรียน 26 สิงหาคม  – 31 ธันวาคม 2560
อบรมทุกวันเสาร์ภาคบ่าย

slide-1a