หลักสูตร ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

(IDEA: Innovation driven entrepreneurship)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าไทย เปิดหลักสูตร สถาบันวิทยาการนวัตกรรมผู้ประกอบการ”
หรือ IDEA (Innovation Driven Entrepreneurship Academy)

หลักสูตร IDEA เน้นการสร้าง Ecosystem สำหรับผู้ประกอบการ และพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตาม model ของมหาวิทยาลัย MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากนักธุรกิจระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญมากมายมาเป็นวิทยากร และพี่เลี้ยง เพื่อสร้าง “นักรบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย”